top of page

Huurvoorwaarden Quinta da Vida

1. Aankomst en vertrek
Op de dag van aankomst zijn de woningen van Quinta da Vida beschikbaar vanaf 16.00 uur. Op de dag van vertrek dient u het huis uiterlijk om 10.00 uur te verlaten. Indien mogelijk kunt u de woning op de desbetreffende dag eerder betrekken of langer aanhouden. De wisseldag is in principe zaterdag.

2. De huurprijs 
De huurprijs is voor één week of indien anders geboekt per het aantal overnachtingen.
De huurprijs is inclusief de eindschoonmaak en het gebruik van beddengoed, hand- en theedoeken, water en elektriciteit.
Het beddengoed + hand- en theedoeken worden bij een twee wekelijks of langer verblijf per week verschoond.

3. De betaling
De eerste termijn (50% van de totale huursom) graag binnen 1 week na ontvangst van de factuur op de rekening van eigenaar overmaken. Het resterende gedeelte van de huursom dient u uiterlijk 2 weken vóór de start van de huurperiode te voldoen. 
Bij boekingen op korte termijn (binnen twee weken voor de aanvang van de huurperiode) dient het totaalbedrag meteen na ontvangst van de factuur per omgaande te worden voldaan.
Indien de betaling niet binnen de afgesproken termijn is voldaan, behoudt de eigenaar zich het recht voor de reservering te annuleren zonder restitutie van het reeds door de huurder betaalde deel van de huursom. 
Zodra de huurder (het eerste deel van) de huursom heeft betaald aan de eigenaar, is de reservering definitief en zijn de in dit huurcontract genoemde voorwaarden van kracht.

4. Garanties
4.1 De eigenaar garandeert dat het huis bij aanvang van de huur goed onderhouden is en overeenkomt met de verwachtingen van de huurder ten aanzien van een complete vakantiewoning.
4.2 De huurder garandeert dat het huis uitsluitend wordt gebruikt voor vakantiedoeleinden. Wanneer blijkt dat de huurder het huis -zonder medeweten van de eigenaar- heeft gebruikt voor andere doeleinden dan vakantie, is de eigenaar gerechtigd de huurovereenkomst per direct te beëindigen, onder straffe van een boete van € 10.000, -. 
4.3 De huurder garandeert dat het huis alleen wordt gebruikt door de huurder en medehuurder(s) en niet wordt onderverhuurd. Het aantal gasten blijft beperkt tot het bij de reservering opgegeven aantal personen. Indien dit aantal wordt overschreden, is de huurder verplicht dit te melden aan de eigenaar.

5. Schoonmaak
De eindschoonmaak van het huis is bij de prijs inbegrepen. 
Van de huurder wordt verwacht dat hij bij definitief vertrek het huis opgeruimd achterlaat; huis aangeveegd, afwas gedaan, beddengoed afgenomen, vuilnis verwijderd etc.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Gedurende het verblijf in Quinta da Vida is de huurder aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. Eventueel door de huurder of medehuurders aangerichte schade dient meteen aan de eigenaar gemeld te worden. De woning wordt zo spoedig mogelijk na vertrek van de huurder gecontroleerd door de eigenaar. Indien de woning wordt goedgekeurd, zal de borg op de rekening van de huurder worden teruggestort. Bij geconstateerde onvolkomenheden zal dit met de borg verrekend worden.

6.2 De eigenaar is, behoudens wettelijke aansprakelijkheid, nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of (letsel)schade, berokkend aan of door huurders van Quinta da Vida en is derhalve beperkt tot het bedrag dat voor het gehuurde is betaald. Huurders worden verzocht extra zorg aan hun kinderen te besteden op het dakterras, trappen binnen- en buitenshuis, algemene ruimte en rond en in het zwembad. De trappen op Quinta da Vida zijn niet voorzien van kinderbeveiliging. De eigenaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade en gemiste besparingen.

6.3 De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en andere externe factoren.

6.4 De eigenaar is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade, verlies of wijzigingen als gevolg van factoren die buiten zijn macht liggen.

6.5 De eigenaar heeft het recht een reservering te annuleren op elk moment indien omstandigheden buiten de macht van de eigenaar om hem hiertoe dwingen of noodzaken. In zo’n geval is de eigenaar enkel verplicht het reeds door de huurder betaalde (deel van het) huurbedrag te restitueren.

6.6 Het kan gebeuren dat er in de buurt van het huis werkzaamheden plaats vinden zoals bouwwerkzaamheden, weg- opbrekingen of andere activiteiten. De eigenaar is niet aansprakelijk voor eventuele overlast die hieruit voort vloeit.

6.7 Op onze huurvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan een in Nederland bevoegde rechter.

7. Annuleringsvoorwaarden
Indien er sprake is van een annulering door de huurder, dan heeft de eigenaar recht op de volgende compensatie:

Tot 2 weken voor de aankomstdatum: 50% van de totale huursom. 
Binnen 2 weken voor de aankomstdatum: 100% van de totale huursom.
De huurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering.

Privacybeleid Huurkalender.nl

Partner Quinta da Vida

Over ons privacybeleid

Wij geven veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld (eg uw boeking bij "Quinta da Vida"). Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/07/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via service@huurkalender.nl.

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Software

Onze software is ontwikkeld met software van Kimamedia. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Kimamedia heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Kimamedia is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Kimamedia maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Kimamedia behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Cloud86. Cloud86 verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Cloud86 heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Cloud86 is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Payment processors

Mollie of Stripe

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie of Stripe. De partner kan een van de betaalproviders koppelen aan zijn of haar account. Mollie of Stripe verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie en Stripe heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie en Stripe behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie en Stripe’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie en Stripe bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

E-mail verzending

Postmark

Voor de e-mail correspondentie wordt postmark mailservers gebruikt. Dit betekend dat het alle mailberichten welke vanuit de huurkalender verzonden worden 45 dagen opgeslagen op de mailservers van postmark. De volgende gegevens gedeeld: het e-mailadres, of de mail is geopend, met welk programma, inhoud van de mail. Tenzij de klant ervoor heeft gekozen om de e-mail berichten te verzenden via hun eigen “smtp” server. Op dat moment worden de mailservers van postmark niet gebruikt.

Gmail

Wij maken tevens gebruik van de gmail mailservers voor support, bounces en replys te kunnen beantwoorden. Alle ondersteunings e-mails en e-mails waarop direct wordt geantwoord worden opgeslagen op de gmail mailservers. Tenzij de klant ervoor heeft gekozen om de e-mail berichten te verzenden via hun eigen “smtp” server. Op dat moment worden de mailservers van gmail niet gebruikt.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, browser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent en zolang onze partner (Quinta da Vida) uw gegevens nodig heeft om contact met u op te zoeken met een maximum van twee jaar na inschrijving. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken te bereiken via service@huurkalender.nl . U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor Privacy zaken te bereiken via service@huurkalender.nl . U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken te bereiken via service@huurkalender.nl . U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken te bereiken via service@huurkalender.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van "Quinta da Vida". Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken te bereiken via service@huurkalender.nl .

In het geval dat software oplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

bottom of page